Top Ad unit 728 × 90

Nhân hai số nguyên lớn» Nhân hai sô nguyên lớn, Chia hai số nguyên lớn, Cộng hai số nguyên lớn, Trừ hai số nguyên lớn trong C++
» Xử Lý Tín Hiệu Số
» Giáo trình Vi xử lý - vi xử lý 8086 - vi xử lý 8088
» An Toàn Dữ Liệu, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
» Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình LISP - JAVA
» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II

Giới Thiêu:


#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAXLEN 1000

struct SNL
{
    char sign; // Dấu, Nếu số âm thì sign= -1;
    char len; //  Độ dài của xâu số
    char num[MAXLEN]; // Mảng ký tự num để lưu các chữ số
};
// Khai báo các nguyên mẫu hàm

void initSNL(SNL &n); // Hàm khởi tạo 1 số nguyên lớn
void str2snl(char *str, SNL &n); // Hàm chuyển 1 chuỗi ký tự thành số nguyên lớn
void scanSNL(SNL &n); // Hàm đọc vào 1 số nguyên lớn từ bàn phím
void printSNL(SNL &n); // Hàm in số nguyên lớn ra màn hình
int  cmpu(SNL &a, SNL &b); // So sánh 2 số nguyên lớn không xét dấu
int  cmp(SNL &a, SNL &b); // Hàm so sánh 2 số nguyên lớn, Nếu a>b trả về 1, a=b trả về 0, a<b trả về -1
void mul(SNL &r, SNL &a, SNL &b); // Nhân 2 số nguyên lớn

void InitSNL(SNL &n)
{
    for (int i=0; i<MAXLEN; i++) n.num[i]=0;
    n.len=0;
    n.sign=1;
}

void str2snl(char *str, SNL &n)
{
    int i;
    if (str[0]=='-')
    {
    n.sign= -1;
    str++; // Bỏ qua ký tự đầu tiên
    }
    else
    n.sign=1;

    while (str[0] == '0') ++str; // Bỏ qua các chữ số 0 ở đầu

    n.len=strlen(str); // Chiều dài (Số chữ số) của số nguyên lớn

    for (i=0; i<n.len; i++)
    n.num[i]=str[n.len-i-1]-'0'; // Chuyển từng ký tự thành số
}

int cmpu(SNL &a, SNL &b)
{
    if (a.len>b.len) // So sánh độ dài xâu a mà lớn hơn xâu b thì trả về 1
       return 1;
    else if (a.len < b.len) // Ngược lại trả về -1
       return -1;
    else
       {
     int len= a.len -1;
     while (len >= 0)
     {
         if (a.num[len] > b.num[len])
        return 1;
         else if (a.num[len] < b.num[len])
        return -1;
         else
        len--;

     }
       }
     return 0;
    }

int cmp(SNL &a, SNL &b)
{
    if (a.sign * b.sign<0) return a.sign;
    return a.sign * cmpu(a,b);
}

void scanSNL(SNL &n) // Hàm đọc số nguyên lớn từ bàn phím
{
    char *t=new char[MAXLEN];
    cin>>t;
    str2snl(t,n);
    delete []t;
}

void printSNL(SNL &n) // Hàm in số nguyên lớn ra màn hình
{
    if (n.len > 0)
    {
    if (n.sign<0) cout<<"-";
    for (int i=n.len-1; i>=0; i--) cout<<(int)n.num[i];
    }
    else
    cout << 0;
}

void mul(SNL &r, SNL &a, SNL &b) // Hàm nhân hai số nguyên lớn
{
    InitSNL(r);
    for (int i=0; i<b.len; i++)
    for (int j=0; j<b.num[i]; j++)
        for (int k=0; k<a.len; k++)
        {
        r.num[k+i] += a.num[k];
        if (r.num[k+i]>9)
        {
            r.num[k+i] -= 10;
            r.num[k+i+1]++;
        }
        }
        r.len=a.len+b.len;
        while (r.num[r.len-1]==0) r.len--;
        r.sign=a.sign*b.sign;
}
int main()
{
    SNL a,b,c;
    InitSNL(a);
    InitSNL(b);
    InitSNL(c);

    system("cls");
    cout<<"Nhap so nguyen a: "; scanSNL(a);
    cout<<"Nhap so nguyen b: "; scanSNL(b);
    mul(c,a,b);
    cout<<endl<<"a * b = "; printSNL(c);
    cout<<endl;
    getch();
    return 0;
}


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.