Top Ad unit 728 × 90

Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần IÔN TẬP TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG(p2)
Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II, cau-hoi-on-tap-mon-truyen-thong-dai-chung-phan2
Câu 41: Phương tiện truyền thông đại chúng nào sau đây xuất hiện sau nhất?
A. Truyền thanh              B. Internet                       C. Điện ảnh                     D. Truyền hình
Câu 42: Phương tiện truyền thông đại chúng nào khả năng lưu giữ và tái sử dụng thấp nhất
A. Điện ảnh                     B. Truyền thanh               C. Internet                       D. Báo in
Câu 43: Phương tiện truyền thông đại chúng nào có khả năng tích hợp các Media thấp nhất?
A. Truyền hình                B. Internet                       C. Báo in                         D. Phát thanh
Câu 44: Phương tiện truyền thông nào có khả năng định hướng thông tin thấp nhất?
A. Internet                       B. Truyền hình                 C. Phát thanh                  D. Báo in
Câu 45: Ý nào không phải là một chủ thể trong nội dung nghiên cứu truyền thông đại chúng
     A. Công nghệ truyền thông       B. Công chúng       C.Nội dung truyền thông    D. Giới truyền thông
Câu 46: Ý nào sau đây không phải là đặc trưng tổng quát của định chế truyền thông đại chúng?
A. Tính công cộng                                                   B. Tính không cưỡng bách
C. Tính biến đối                                                       D. Độc lập và chi phối
Câu 47: Ý nào sau đây là một áp lực với nghề làm báo?
A. Kinh tế                        B. Kinh nghiệm               C. Tài năng                      D. Thời gian
Câu 48: Ý nào là một thành phần trong cấu trúc bản tin là:
A. Hình tượng                 B. Biểu tượng.                 C. Giải thích.                   D. Ý tưởng.
Câu 49: Ý nào trong trả lời sau thuộc về thái độ của công chúng  đối với phương tiện truyền thông đại chúng:
A. Phấn khởi                   B. Dung hòa                    C. Vui vẻ                         D. Buồn bã
Câu 50: Ý nào trong trả lời sau không thuộc về các loại ứng xử chính của công chúng đối với phương tiện truyền thông đại chúng
A. Những người tránh né mọi phương tiện truyền thông đại chúng.
B. Những người “ chọn lọc nguồn hoặc chọn lọc đề tài”.
C. Những người không sử dụng bất kể thứ phương tiện truyền thông đại chúng nào.
D. Những người sử dụng bất kể thứ phương tiện truyền thông đại chúng nào.
Câu 51: Phương tiện truyền thông nào có uy tín công chúng cao nhất?
A. Báo in                         B. Internet                       C. Truyền hình                D. Phát thanh
Câu 52: Khái niệm Đại chúng không có đặc điểm nhận dạng nào sau đây?
A. Đồng nhất                   B. Không tổ chức            C. Nặc danh                    D. Độc lập
Câu 53: Ý nào sau đây là một mô thức ứng xử của công chúng đối với truyền thông đại chúng?
A. Chờ đợi                      B. Khó chịu                     C. Phớt lờ                        D. Có chọn lựa
Câu 54: Các loại hình truyền thông là
  1. Lời nói, chữ viết, hình ảnh
  2. Truyền thông bằng lời, truyền thông không bằng lời
  3. Truyền thông bằng lời, truyền thông không bằng lời, truyền thông biểu tượng
  4. Truyền thông trực tiếp, truyền thông gián tiếp
Câu 55: Các thành tố truyn thông đi chúng bao gồm:
  1. Hot động truyn thông,  Các nhà truyn thông, đại chúng
  2. Kỹ thuật truyn thông,  Các nhà truyn thông, công chúng
  3. Phương tiên truyn thông,  Các nhà truyn thông, Công chúng
  4. Nội dung truyn thông,  Các nhà truyn thông, đại chúng
Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II, cau-hoi-on-tap-mon-truyen-thong-dai-chung-phan2

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.