Top Ad unit 728 × 90

Đề tài quản lý tuyển sinh C#



LỜI NÓI ĐẦU...................................................................... 07
I. THÔNG TIN VỂ ĐỀ TÀI (PROJECT)................................................... 08
1.1. Tên đề tài.................................................................... 08
1.2. Sinh viên thực hiện........................................................... 08
1.3. Mục đích của đề tài........................................................... 08
1.4. Yêu cầu của đề tài............................................................ 08
1.5. Hoạt động của hệ thống........................................................ 08
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................ 09
2.1. Một số vấn đề về hệ thống thông tin quản lý công tác tuyển sinh............... 09
2.2. Phân tích hệ thống thông tin quản lý tuyển sinh .............................. 10
III. THIẾT KẾ CƠ SỎ DỮ LIỆU........................................................ 18
IV. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ........................................................ 21
V. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO BÀI...................................................... 22
VI. TỔNG KẾT....................................................................... 66
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................ 67


» Ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2013

HÌNH ẢNH PHẦN MỀM









SLIDE cho bài báo cáo:

HƯỚNG DẪN


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................ 07
I. THÔNG TIN VỂ ĐỀ TÀI (PROJECT)........................................................ 08
1.1. Tên đề tài........................................................................................ 08
1.2. Sinh viên thực hiện......................................................................... 08
1.3. Mục đích của đề tài......................................................................... 08
1.4. Yêu cầu của đề tài........................................................................... 08
1.5. Hoạt động của hệ thống.................................................................. 08
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................ 09
2.1. Một số vấn đề về hệ thống thông tin quản lý công tác tuyển sinh..... 09
2.2. Phân tích hệ thống thông tin quản lý tuyển sinh ............................. 10
III. THIẾT KẾ CƠ SỎ DỮ LIỆU.................................................................... 18
IV. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ.............................................................. 21
V. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO BÀI............................................................ 22
VI. TỔNG KẾT.............................................................................................. 66
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 67


Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.