Top Ad unit 728 × 90

Nội Dung Ôn Tập FoxPro Đầy Đủ - ĐHSPKT Vinh

Phần 1: Lý thuyết
1.Tạo lập Cơ sở dữ liệu
Để tạo một file cơ sở  dữ liệu tại khung cửa sổ lệnh ta gõ lệnh:
                  CREATE    <Tên tệp>  ¿
Ví dụ:  Khai báo các trường của tệp cơ sở dữ liệu HSLUONG.DBF
            Tại khung cửa sổ lệnh ta gõ lệnh:
                    CREATE   HSLUONG   ¿
    Khi đó hiện lên màn hình cho phép ta khai báo tên các trường:
Field Name               Type           Width                   Dec
STT                             N                    4                 0
HOTEN                      C                  25              
NGAYSINH                        D                  8              
GIOITINH                  L                   1               
DIACHI                               C                  25             
HESOL                      N                  5               2
LUONG                              N                  10                        0
PHUCAP                             N                  5               2
BHXH                                 N                   10                0
BHYTE                              N                   10               0
QTCT                                 M
Sau khi khai báo xong cấu trúc, ta ấn Ctrl + W để ghi lại. FOXPRO sẽ hỏi:
Text Box: Input  data  records  now?
< Yes >               < No >

Chọn YES trên màn hình xuất hiện các phiếu nhập dữ liệu
2. Mở tệp CSDL
Tại khung cửa sổ lệnh ta gõ lệnh:          USE  <Tên tệp>   ¿
3. Sửa cấu trỳc tệp
                                      Modify structure ¿
4. Bổ sung bản ghi
                                      Append ¿
                                      Append Blank ¿
5. Di chuyển con trỏ bản ghi
GO n   : chuyển tới bản ghi có số hiệu là n
GOP TOP : chuyển tới bản ghi đầu tiên
GO BOTTOM : chuyển tới bản ghi cuối cùng
SKIP : dịch chuyển theo chiều tiến một bản ghi
SKIP n : dịch chuyển theo chiều tiến n bản ghi ( nếu n>0) hoặc lùi n bản ghi ( nếu n<0).
6. Lệnh xem nội dung tệp CSDL
Cú pháp:
LIST  [<Phạm vi>][<Danh sách trường>] [For <BT logic 1>/ While <BT logic 2>][OFF][TO PRINT][TO FILE <Tên file>]
ALL        : tất cả
             REST      :  từ bản ghi hiện hành đến cuối
             NEXT n  :  từ bản ghi hiện hành đến  n bản ghi tiếp theo
            RECORD n : bản ghi thứ n
Hoặc    
DISPLAY  [<Phạm vi>] [<Danh sách trường>] [For <Bt logic 1>/ While <BT logic 2>][OFF][TO PRINT][TO FILE <Tên file>]
7. Lệnh xem nội dung tệp CSDL
Cú pháp:
LIST  [<Phạm vi>][<Danh sách trường>] [For <BT logic 1>/ While <BT logic 2>][OFF][TO PRINT][TO FILE <Tên file>]
Hoặc    
DISPLAY  [<Phạm vi>] [<Danh sách trường>] [For <Bt logic 1>/ While <BT logic 2>][OFF][TO PRINT][TO FILE <Tên file>]
8. Lệnh BROWSE

Lệnh BROWSE là một lệnh rất mạnh của FOXPRO, dùng để  xem, sửa, bổ sung và xoá các bản ghi.
 Cú pháp:
         BROWSE [FIELDS <DS trường>] [FOR <BT logic 1>/WHILE < BT logic 2>] [IN WINDOW <tên cửa sổ>][IN SCREEN] [TITLE <BT kí tự 1>] [WIDTH <Bt số 1>] [LPARTITION] [ PARTITION <Bt số 2>] [NOLINK] [LEDIT] [REDIT] [LOCK <Bt số 3>] [FREEZE <tên trường>] [NOEDIT] [NOMODIFY] [NOAPPEND] [NODELETET]

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.