Top Ad unit 728 × 90

60 Câu và Đáp Án Lập Trình C, C+, C++ - ĐHSPKT Vinh

Bộ Đề 1 :  Giai phuong trinh: ax+b=0
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main ()
{ float a, b;
  printf("\n Giai phuong trinh bac nhat ax+b=0");
  printf("\n Cho biet hai he so a b :");
  scanf("%f%f",&a,&b);
     if(a==0)
       if(b!=0)
     printf("Phuong trinh vo so nghiem !");
    else
      printf("Phuong trinh vo nghiem !");
   else
     printf("Dap so cua phuong trinh =%f", -b/a);
     getch();}
............
Bo De 60: Tinh dien tich & chu vi: Tamgiac, hinh vuong, hinh chu nhat, hinh tron.(to chuc ctrinh dang menu chon)
                                         Bai Lam:
/*Menu chon*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
void  tamgiac()
{ float  a, b, c, p;
  printf("\nNhap vao cac canh tam giac: ");
  printf("\n A= "); scanf("%d", %a);
  printf("\n B= "); scanf("%d", %b);
  printf("\n C= "); scanf("%d", %c);
     p= float((a+b+c)/2;
  printf("\nChu vi cua tam giac= %2f", a, b, c);
  printf("\n\Dien tich cua tam giac= %2f",
             (float) sqrt(p * (p-a)*(p-b)*(p-c)));
       getch();       }
void   hinhtron()
   {   float  r;
       printf("\nNhap ban kinh R= ");
           scanf("%f", %r);
       printf("\nChu vi hinh tron ban kinh R=
           %4.2f = %2f", 2*M-p*r);
       printf("\nDien tich hinh tron ban kinh R=
           %4.2f = %2f",  M-p*r*r");
  getch();   }
void  hinhvuong()
   {  float n;
      printf("\nNhap vao cac canh cua hinh vuong: ");
         printf("\n A= "); scanf("%f", %a);
      printf("\nChu vi hinh vuong canh %4.2f=", a*4);
         printf("\nDien tich hinh vuong canh %4.2f" a*a);
  getch();    }
void hinhchunhat ()
   {  float a, b;
      printf("\nNhap vao cac canh cua hinh chu nhat ");
        printf("\nChieu dai = ");  scanf("%f", &a);
        printf("\nChieu rong = ");  scanf("%f", &b);
      printf("\nChu vi hinh chu nhat canh A= %4.2f= %2f,
           B= %4.2f= %2f", a, b, 2*(a+b));
      printf("\nDien tich hinh chu nhat canh
       A= %4.2f= %2f,B= %4.2f= %2f", a, b, a*b);
  getch();    }

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.