Top Ad unit 728 × 90

Ngôn Ngữ Hình Thức. Chương I: Giớ thiệu về lý thuyết tính toán.
. Chương II:  Ôtômát hữu hạn.
. Chương III: Ngiin ngữ chính qui và văn phạm chính qui.
. Chương IV: Các tính chất của ngôn ngữ chính qui.
. Chương V: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
. Chương VI: Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn.
. Chương VII: Ôtômát đẩy xuống.
. Chương VIII: Các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
. Chương IX: Máy TURING.


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.