Top Ad unit 728 × 90

Làm tuyết rơi cho blogger - Hiệu ứng tuyết rơi cho blogger

Cách làm tuyết rơi cho blog - Hiệu ứng tuyết rơi cho blog đẹp:

CÁCH THỰC HIỆN
Hiệu ứng 1:
1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Page Elements (Chỉnh sữa trang) > Add a Gadget (Thêm tiện ích)

- Chọn thêm tiện ích HTML/Javascript và dán đoạn mã sau vào:

<!-- Hiệu ứng tuyết rơi cho blog -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowmax = 30; // Số lượng tuyết
var snowcolor = new Array("#aaaacc", "#ddddFF", "#ccccDD");
var snowtype = new Array("Arial Black", "Arial Narrow", "Times", "Comic Sans MS");
var snowletter = "*"; //Hình tuyết, có thể thay thành dấu chấm “.” hay các kí tự khác
var sinkspeed = 0.9; // Tốc độ tuyết rơi
var snowmaxsize = 30; // Size hạt tuyết to nhất
var snowminsize = 10; // Size hạt tuyết nhỏ nhất
var snowingzone = 1;

var snow = new Array();
var marginbottom;
var marginright;
var ScrollTop;
var timer;
var i_snow = 0;
var x_mv = new Array();
var crds = new Array();
var lftrght = new Array();
var browserinfos = navigator.userAgent;
var ie5 = document.all && document.getElementById && !browserinfos.match(/Opera/);
var ns6 = document.getElementById && !document.all;
var opera = browserinfos.match(/Opera/);
var browserok = ie5 || ns6 || opera;
function randommaker(a)
{
rand = Math.floor(a * Math.random());
return rand
}

function iecompattest()
{
return (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body
}

function InitHeight() {
if (ie5 || opera) {
marginbottom = iecompattest().clientHeight + 5; //clientHeight;
marginright = iecompattest().scrollWidth + 5; //clientWidth
}
else {
if (ns6) {
marginbottom = self.innerHeight;
marginright = self.innerWidth
}
}
ScrollTop = document.body.scrollTop;
if (ScrollTop == 0) {
if (window.pageYOffset)
ScrollTop = window.pageYOffset;
else
ScrollTop = (document.body.parentElement) ? document.body.parentElement.scrollTop : 0;
}
marginbottom += ScrollTop;
}

function initsnow()
{
InitHeight()
var a = snowmaxsize - snowminsize;
for (i = 0;i <= snowmax;i++)
{
crds[i] = 0;
lftrght[i] = Math.random() * 15;
x_mv[i] = 0.03 + Math.random() / 10;
snow[i] = document.getElementById("s" + i);
snow[i].style.fontFamily = snowtype[randommaker(snowtype.length)];
snow[i].size = randommaker(a) + snowminsize;
snow[i].style.fontSize = snow[i].size + "px";
snow[i].style.color = snowcolor[randommaker(snowcolor.length)];
snow[i].sink = sinkspeed * snow[i].size / 5;
if (snowingzone == 1) { snow[i].posx = randommaker(marginright - snow[i].size) }
if (snowingzone == 2) { snow[i].posx = randommaker(marginright / 2 - snow[i].size) }
if (snowingzone == 3) { snow[i].posx = randommaker(marginright / 2 - snow[i].size) + marginright / 4 }
if (snowingzone == 4) { snow[i].posx = randommaker(marginright / 2 - snow[i].size) + marginright / 2 }
snow[i].posy = randommaker(2 * marginbottom - marginbottom - 2 * snow[i].size);
snow[i].style.left = snow[i].posx + "px";
snow[i].style.top = snow[i].posy + "px"
}
movesnow()
}

function movesnow()
{
InitHeight();
for (i = 0; i <= snowmax; i++)
{
crds[i] += x_mv[i];
snow[i].posy += snow[i].sink;
snow[i].style.left = snow[i].posx + lftrght[i] * Math.sin(crds[i]) + "px";
snow[i].style.top = snow[i].posy + "px";
if (snow[i].posy >= marginbottom - 2 * snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left) > (marginright - 3 * lftrght[i]))
{
if (snowingzone == 1) { snow[i].posx = randommaker(marginright - snow[i].size) }
if (snowingzone == 2) { snow[i].posx = randommaker(marginright / 2 - snow[i].size) }
if (snowingzone == 3) { snow[i].posx = randommaker(marginright / 2 - snow[i].size) + marginright / 4 }
if (snowingzone == 4) { snow[i].posx = randommaker(marginright / 2 - snow[i].size) + marginright / 2 }
snow[i].posy = ScrollTop
}
}
var a = setTimeout("movesnow()", 60)
}
function hidesnow()
{
if (window.timer) { clearTimeout(timer) }
for (i = 0;i <= snowmax;i++)
{
document.getElementById("s" + i).style.visibility = "hidden"
}
}


for (i = 0;i <= snowmax;i++)
{
document.write('<div id="s' + i + '" style="POSITION: absolute; Z-INDEX: 9' + i + "; VISIBILITY: visible; TOP:-" + snowmaxsize + 'px; LEFT: 15px;">' + snowletter + "</div>")
}
if (browserok)
{ initsnow() }
else
{ document.write('Votre navigateur ne supporte pas ce Javascript, ') };
//]]>
</script>
Save. (Lưu mẫu)

Hiệu ứng 2:

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm thẻ đóng </head>

- Thêm vào trên nó đoạn code sau:

<!-- Hiệu ứng tuyết rơi cho blog -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowStorm=(function(window,document){this.flakesMax=60;this.flakesMaxActive=60;this.animationInterval=40;this.excludeMobile=true;this.flakeBottom=null;this.followMouse=true;this.snowColor='#fff';this.snowCharacter='&bull;';this.snowStick=false;this.targetElement=null;this.useMeltEffect=true;this.useTwinkleEffect=false;this.usePositionFixed=false;this.freezeOnBlur=true;this.flakeLeftOffset=0;this.flakeRightOffset=0;this.flakeWidth=5;this.flakeHeight=5;this.vMaxX=2.5;this.vMaxY=2.5;this.zIndex=100000;var s=this,storm=this,i,isIE=navigator.userAgent.match(/msie/i),isIE6=navigator.userAgent.match(/msie 6/i),isWin98=navigator.appVersion.match(/windows 98/i),isMobile=navigator.userAgent.match(/mobile/i),isBackCompatIE=(isIE&&document.compatMode==='BackCompat'),noFixed=(isMobile||isBackCompatIE||isIE6),screenX=null,screenX2=null,screenY=null,scrollY=null,vRndX=null,vRndY=null,windOffset=1,windMultiplier=2,flakeTypes=6,fixedForEverything=false,opacitySupported=(function(){try{document.createElement('div').style.opacity='0.5';}catch(e){return false;}
return true;}()),didInit=false,docFrag=document.createDocumentFragment();this.timers=[];this.flakes=[];this.disabled=false;this.active=false;this.meltFrameCount=20;this.meltFrames=[];this.events=(function(){var old=(!window.addEventListener&&window.attachEvent),slice=Array.prototype.slice,evt={add:(old?'attachEvent':'addEventListener'),remove:(old?'detachEvent':'removeEventListener')};function getArgs(oArgs){var args=slice.call(oArgs),len=args.length;if(old){args[1]='on'+args[1];if(len>3){args.pop();}}else if(len===3){args.push(false);}
return args;}
function apply(args,sType){var element=args.shift(),method=[evt[sType]];if(old){element[method](args[0],args[1]);}else{element[method].apply(element,args);}}
function addEvent(){apply(getArgs(arguments),'add');}
function removeEvent(){apply(getArgs(arguments),'remove');}
return{add:addEvent,remove:removeEvent};}());function rnd(n,min){if(isNaN(min)){min=0;}
return(Math.random()*n)+min;}
function plusMinus(n){return(parseInt(rnd(2),10)===1?n*-1:n);}
this.randomizeWind=function(){var i;vRndX=plusMinus(rnd(s.vMaxX,0.2));vRndY=rnd(s.vMaxY,0.2);if(this.flakes){for(i=0;i<this.flakes.length;i++){if(this.flakes[i].active){this.flakes[i].setVelocities();}}}};this.scrollHandler=function(){var i;scrollY=(s.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10));if(isNaN(scrollY)){scrollY=0;}
if(!fixedForEverything&&!s.flakeBottom&&s.flakes){for(i=s.flakes.length;i--;){if(s.flakes[i].active===0){s.flakes[i].stick();}}}};this.resizeHandler=function(){if(window.innerWidth||window.innerHeight){screenX=window.innerWidth-(!isIE?16:16)-s.flakeRightOffset;screenY=(s.flakeBottom?s.flakeBottom:window.innerHeight);}else{screenX=(document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0)-s.flakeRightOffset;screenY=s.flakeBottom?s.flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);}
screenX2=parseInt(screenX/2,10);};this.resizeHandlerAlt=function(){screenX=s.targetElement.offsetLeft+s.targetElement.offsetWidth-s.flakeRightOffset;screenY=s.flakeBottom?s.flakeBottom:s.targetElement.offsetTop+s.targetElement.offsetHeight;screenX2=parseInt(screenX/2,10);};this.freeze=function(){var i;if(!s.disabled){s.disabled=1;}else{return false;}
for(i=s.timers.length;i--;){clearInterval(s.timers[i]);}};this.resume=function(){if(s.disabled){s.disabled=0;}else{return false;}
s.timerInit();};this.toggleSnow=function(){if(!s.flakes.length){s.start();}else{s.active=!s.active;if(s.active){s.show();s.resume();}else{s.stop();s.freeze();}}};this.stop=function(){var i;this.freeze();for(i=this.flakes.length;i--;){this.flakes[i].o.style.display='none';}
s.events.remove(window,'scroll',s.scrollHandler);s.events.remove(window,'resize',s.resizeHandler);if(s.freezeOnBlur){if(isIE){s.events.remove(document,'focusout',s.freeze);s.events.remove(document,'focusin',s.resume);}else{s.events.remove(window,'blur',s.freeze);s.events.remove(window,'focus',s.resume);}}};this.show=function(){var i;for(i=this.flakes.length;i--;){this.flakes[i].o.style.display='block';}};this.SnowFlake=function(parent,type,x,y){var s=this,storm=parent;this.type=type;this.x=x||parseInt(rnd(screenX-20),10);this.y=(!isNaN(y)?y:-rnd(screenY)-12);this.vX=null;this.vY=null;this.vAmpTypes=[1,1.2,1.4,1.6,1.8];this.vAmp=this.vAmpTypes[this.type];this.melting=false;this.meltFrameCount=storm.meltFrameCount;this.meltFrames=storm.meltFrames;this.meltFrame=0;this.twinkleFrame=0;this.active=1;this.fontSize=(10+(this.type/5)*10);this.o=document.createElement('div');this.o.innerHTML=storm.snowCharacter;this.o.style.color=storm.snowColor;this.o.style.position=(fixedForEverything?'fixed':'absolute');this.o.style.width=storm.flakeWidth+'px';this.o.style.height=storm.flakeHeight+'px';this.o.style.fontFamily='arial,verdana';this.o.style.overflow='hidden';this.o.style.fontWeight='normal';this.o.style.zIndex=storm.zIndex;docFrag.appendChild(this.o);this.refresh=function(){if(isNaN(s.x)||isNaN(s.y)){return false;}
s.o.style.left=s.x+'px';s.o.style.top=s.y+'px';};this.stick=function(){if(noFixed||(storm.targetElement!==document.documentElement&&storm.targetElement!==document.body)){s.o.style.top=(screenY+scrollY-storm.flakeHeight)+'px';}else if(storm.flakeBottom){s.o.style.top=storm.flakeBottom+'px';}else{s.o.style.display='none';s.o.style.top='auto';s.o.style.bottom='0px';s.o.style.position='fixed';s.o.style.display='block';}};this.vCheck=function(){if(s.vX>=0&&s.vX<0.2){s.vX=0.2;}else if(s.vX<0&&s.vX>-0.2){s.vX=-0.2;}
if(s.vY>=0&&s.vY<0.2){s.vY=0.2;}};this.move=function(){var vX=s.vX*windOffset,yDiff;s.x+=vX;s.y+=(s.vY*s.vAmp);if(s.x>=screenX||screenX-s.x<storm.flakeWidth){s.x=0;}else if(vX<0&&s.x-storm.flakeLeftOffset<-storm.flakeWidth){s.x=screenX-storm.flakeWidth-1;}
s.refresh();yDiff=screenY+scrollY-s.y;if(yDiff<storm.flakeHeight){s.active=0;if(storm.snowStick){s.stick();}else{s.recycle();}}else{if(storm.useMeltEffect&&s.active&&s.type<3&&!s.melting&&Math.random()>0.998){s.melting=true;s.melt();}
if(storm.useTwinkleEffect){if(!s.twinkleFrame){if(Math.random()>0.9){s.twinkleFrame=parseInt(Math.random()*20,10);}}else{s.twinkleFrame--;s.o.style.visibility=(s.twinkleFrame&&s.twinkleFrame%2===0?'hidden':'visible');}}}};this.animate=function(){s.move();};this.setVelocities=function(){s.vX=vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1);s.vY=vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1);};this.setOpacity=function(o,opacity){if(!opacitySupported){return false;}
o.style.opacity=opacity;};this.melt=function(){if(!storm.useMeltEffect||!s.melting){s.recycle();}else{if(s.meltFrame<s.meltFrameCount){s.meltFrame++;s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);s.o.style.fontSize=s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';s.o.style.lineHeight=storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';}else{s.recycle();}}};this.recycle=function(){s.o.style.display='none';s.o.style.position=(fixedForEverything?'fixed':'absolute');s.o.style.bottom='auto';s.setVelocities();s.vCheck();s.meltFrame=0;s.melting=false;s.setOpacity(s.o,1);s.o.style.padding='0px';s.o.style.margin='0px';s.o.style.fontSize=s.fontSize+'px';s.o.style.lineHeight=(storm.flakeHeight+2)+'px';s.o.style.textAlign='center';s.o.style.verticalAlign='baseline';s.x=parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10);s.y=parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight;s.refresh();s.o.style.display='block';s.active=1;};this.recycle();this.refresh();};this.snow=function(){var active=0,used=0,waiting=0,flake=null,i;for(i=s.flakes.length;i--;){if(s.flakes[i].active===1){s.flakes[i].move();active++;}else if(s.flakes[i].active===0){used++;}else{waiting++;}
if(s.flakes[i].melting){s.flakes[i].melt();}}
if(active<s.flakesMaxActive){flake=s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length),10)];if(flake.active===0){flake.melting=true;}}};this.mouseMove=function(e){if(!s.followMouse){return true;}
var x=parseInt(e.clientX,10);if(x<screenX2){windOffset=-windMultiplier+(x/screenX2*windMultiplier);}else{x-=screenX2;windOffset=(x/screenX2)*windMultiplier;}};this.createSnow=function(limit,allowInactive){var i;for(i=0;i<limit;i++){s.flakes[s.flakes.length]=new s.SnowFlake(s,parseInt(rnd(flakeTypes),10));if(allowInactive||i>s.flakesMaxActive){s.flakes[s.flakes.length-1].active=-1;}}
storm.targetElement.appendChild(docFrag);};this.timerInit=function(){s.timers=(!isWin98?[setInterval(s.snow,s.animationInterval)]:[setInterval(s.snow,s.animationInterval*3),setInterval(s.snow,s.animationInterval)]);};this.init=function(){var i;for(i=0;i<s.meltFrameCount;i++){s.meltFrames.push(1-(i/s.meltFrameCount));}
s.randomizeWind();s.createSnow(s.flakesMax);s.events.add(window,'resize',s.resizeHandler);s.events.add(window,'scroll',s.scrollHandler);if(s.freezeOnBlur){if(isIE){s.events.add(document,'focusout',s.freeze);s.events.add(document,'focusin',s.resume);}else{s.events.add(window,'blur',s.freeze);s.events.add(window,'focus',s.resume);}}
s.resizeHandler();s.scrollHandler();if(s.followMouse){s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',s.mouseMove);}
s.animationInterval=Math.max(20,s.animationInterval);s.timerInit();};this.start=function(bFromOnLoad){if(!didInit){didInit=true;}else if(bFromOnLoad){return true;}
if(typeof s.targetElement==='string'){var targetID=s.targetElement;s.targetElement=document.getElementById(targetID);if(!s.targetElement){throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+targetID+'"');}}
if(!s.targetElement){s.targetElement=(!isIE?(document.documentElement?document.documentElement:document.body):document.body);}
if(s.targetElement!==document.documentElement&&s.targetElement!==document.body){s.resizeHandler=s.resizeHandlerAlt;}
s.resizeHandler();s.usePositionFixed=(s.usePositionFixed&&!noFixed);fixedForEverything=s.usePositionFixed;if(screenX&&screenY&&!s.disabled){s.init();s.active=true;}};function doDelayedStart(){window.setTimeout(function(){s.start(true);},20);s.events.remove(isIE?document:window,'mousemove',doDelayedStart);}
function doStart(){if(!s.excludeMobile||!isMobile){if(s.freezeOnBlur){s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',doDelayedStart);}else{doDelayedStart();}}
s.events.remove(window,'load',doStart);}
s.events.add(window,'load',doStart,false);return this;}(window,document));
//]]>
</script>
* Bạn cũng có thể chèn scrip vào widget thay vì chèn trên thẻ </head>
- Chèn ở widget tuyết sẽ rơi nghiêng từ trái sang phải.

Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)
Làm tuyết rơi cho blogger - Hiệu ứng tuyết rơi cho blogger Reviewed by Unknown on 11.12.12 Rating: 5

1 nhận xét:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.